ИНВЕСТИЦИОННА МИКРОСРЕДА В ОБЩИНА МАРИЦА-ПЛОВДИВ

Като административна единица Община "Марица" е млада община, но историческите корени на селищата са дълбоко в древността.Средния брой жители на едно село в общината е 1 668 души при 524 за страната, което е показател за добър потенциал на човешките ресурси.Селското стопанство в Община „Марица” е структуроопределящ сектор в общинската икономика. Представено е от земеделие и животновъдство, за които има изключително благоприятни природни и агротехнически условия за развитие.Големият размер на земеделските територии, високата ценност на земеделските земи от алувиално-ливаден почвен тип, в съчетание с благоприятните агроклиматични условия и с реалните възможности за напояване, което е предпоставка за развитие на интензивни селскостопански производства, като зеленчукопроизводство, овощарство. Лозарство, тютюнопроизводство, зърнено-житни култури.

 

 

 

 

 

 

 

Докато до края на 90 години на миналия век водещ отрасъл е било селското стопанство, то постепенно се измества от промишлеността. Този факт оказва благоприятно влияние за развитието на общината. Благодарение на промишлеността селата не се обезлюдяват вследствие на миграция към градските центрове.Определящи за развитието на икономиката в общината са отраслите лека промишленост и селско стопанство. Инвестициите в последните години надхвърлят 1 милиард лева.

 

Регистрирани са над 4000 стопански субекта. Отрасловата структура на промишлеността е разнообразна: хранително-вкусова, машиностроителна, металорежеща, дървообработваща, химическа, трикотажна и др. Предприятията са изцяло частни.Оформени са 4 промишлени зони:

  1. Радиново, Бенковски, Царацово, Костиево
  2. Труд, Строево, Граф Игнатиево
  3. Войводиново, Калековец
  4. Скутаре, Рогош, Маноле

 

 

 

 

 

 

ФИРМА "БУЛСАФИЛ" гр.Пловдив
ВИП Селище - с.Скутаре:
ФИРМА "ЛИХТГИТЕР" гр.Пловдив

Благодарение на Консултантско-юридическа кантора "ТЕСА-РА-99-БГ" ООД, от 1999г. до днес са реализирани множество сделки за закупуване на терени за бизнес, пълно юридическо обслужване, както и пълно консултанстко обслужване и процедиране по смяна на статута и застрояване на терените.

В последните години се реализираха и множество сделки при сформиране, комасация и закупуване на макро-терени за земеделие и реализиране на проекти по Програмата за развитие на селските райони към

ЕВРОПЕЙСКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ ФОНД ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ:

       
НЯКОИ ОТ ПО-КРУПНИТЕ ИНВЕСТИЦИ ПОСРЕДСТВОМ НАШАТА КАНТОРА СА: